Recent News
GDPR กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ดีที่สุดในโลก

GDPR กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ดีที่สุดในโลก

GDPR กฎหมายสำหรับการปกป้องข้อมูลของพลเมือง เพื่อคุ้มครองข้อมูลของผู้บริโภค ล่าสุดทางสหภาพยุโรป (EU)

‘สิทธิที่จะถูกลืม’ อย่าปล่อยให้ข้อมูลเข้าใจผิดถูกผลิตซ้ำบนออนไลน์

‘สิทธิที่จะถูกลืม’ อย่าปล่อยให้ข้อมูลเข้าใจผิดถูกผลิตซ้ำบนออนไลน์

‘สิทธิที่จะถูกลืม’ อย่าปล่อยให้ข้อมูลเข้าใจผิดถูกผลิตซ้ำบนออนไลน์