Recent News
ข้อมูลอะไรบ้างที่สรรพากรได้ไปเพื่อวิเคราะห์จัดเก็บภาษี

ข้อมูลอะไรบ้างที่สรรพากรได้ไปเพื่อวิเคราะห์จัดเก็บภาษี

สรรพากรเล็งใช้ Big Data และ AI ปฏิวัติจัดเก็บภาษี เตรียมดึง Blockchain และทำระบบอัลกอริทึ่มวิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยงเลี่ยงภาษี