Recent News
น่าห่วง! ผลสำรวจเผยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งปี 62 ยังไม่เข้าใจระบบเลือกตั้งแบบใหม่

น่าห่วง! ผลสำรวจเผยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งปี 62 ยังไม่เข้าใจระบบเลือกตั้งแบบใหม่

ผลสำรวจ 1Like1Vote ชี้ ประชาชนส่วนใหญ่สอบตกความเข้าใจระบบเลือกตั้งแบบใหม่

“ราชการพึงพอใจมากสุด ด้านมนุษย์เงินเดือนพึงพอใจต่ำสุด” ผลสำรวจความพึงพอใจเมื่อใช้บริการหน่วยงานรัฐ

“ราชการพึงพอใจมากสุด ด้านมนุษย์เงินเดือนพึงพอใจต่ำสุด” ผลสำรวจความพึงพอใจเมื่อใช้บริการหน่วยงานรัฐ

กลุ่มรับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ/ องค์การมหาชน พึงพอใจเมื่อใช้บริการหน่วยงานรัฐมากที่สุด สวนทางกลุ่มพนักงานบริษัทเอกชน/รับจ้าง เมื่อจำแนกเป็น 19 ด้านพบว่าทุกกลุ่มอาชีพพึงพอใจจากการใช้บริการภาครัฐด้านการแก้ไขเรื่องร้องเรียนอย่างทันท่วงทีน้อยที่สุด