Recent News
ปรบมือรัว ๆโละไขมันทรานส์ หยุดตายคนไทย

ปรบมือรัว ๆโละไขมันทรานส์ หยุดตายคนไทย

ต้องปรบมือรัว ๆ ให้กับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคที่มีส่วนสำคัญในการสร้างการรับรู้ให้สังคมได้ตระหนักถึงพิษภัยของไขมันทรานส์มาอย่างต่อเนื่อง จนนำไปสู่การประกาศจากกระทรวงสาธารณสุขเรื่องกำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่ายอาหารที่มีส่วนประกอบของไขมันทรานส์ ในเวลาต่อมา โดยจะมีผลในการบังคับใช้อีก 180 วัน หรือ 6 เดือนนับจากนี้ไป