Recent News
พ.ร.บ.ข่าวกรองแห่งชาติ ล้วงข้อมูลทุกอย่างไม่ผิด ประกาศใช้เฝ้าระวังภัยคุกคามความมั่นคงปลอดภัย
ทำไมร่าง 3 พ.ร.บ.มั่นคงไซเบอร์ฯ จึงสำคัญ มีอะไรบ้างที่ประชาชนต้องรู้?

ทำไมร่าง 3 พ.ร.บ.มั่นคงไซเบอร์ฯ จึงสำคัญ มีอะไรบ้างที่ประชาชนต้องรู้?

พ.ร.บ.มั่นคงไซเบอร์ฯ การให้อำนาจอย่างไม่จำกัดและการตีความของกฎหมายตามใจฉัน

‘สิทธิที่จะถูกลืม’ อย่าปล่อยให้ข้อมูลเข้าใจผิดถูกผลิตซ้ำบนออนไลน์

‘สิทธิที่จะถูกลืม’ อย่าปล่อยให้ข้อมูลเข้าใจผิดถูกผลิตซ้ำบนออนไลน์

‘สิทธิที่จะถูกลืม’ อย่าปล่อยให้ข้อมูลเข้าใจผิดถูกผลิตซ้ำบนออนไลน์

มาบตาพุดถึง PM2.5 ประชาชนอาจชัยชนะแต่การแก้ไขสิ่งแวดล้อมยังไม่เห็นผล

มาบตาพุดถึง PM2.5 ประชาชนอาจชัยชนะแต่การแก้ไขสิ่งแวดล้อมยังไม่เห็นผล

บทเรียนจากมาบตาพุดถึง PM2.5 กับการฟ้องร้องที่ประชาชนอาจได้รับชัยชนะ แต่การแก้ไขสิ่งแวดล้อมยังไม่เห็นผล การแก้ไขที่พวกเขาไม่สามารถทำได้ด้วยตัวเองคนเดียว

“อนาคตประเทศไทยยังไงก็ต้อง AI” ล้อมวงคุยผู้รับผิดชอบ ‘พ.ร.บ.รัฐบาลดิจิทัล’

“อนาคตประเทศไทยยังไงก็ต้อง AI” ล้อมวงคุยผู้รับผิดชอบ ‘พ.ร.บ.รัฐบาลดิจิทัล’

‘พ.ร.บ.รัฐบาลดิจิทัล’ ส่อเค้าเครื่องมือในการหยิบใช้ข้อมูลของประชาชน เพื่อความมั่นคงของรัฐ

“ราชการพึงพอใจมากสุด ด้านมนุษย์เงินเดือนพึงพอใจต่ำสุด” ผลสำรวจความพึงพอใจเมื่อใช้บริการหน่วยงานรัฐ

“ราชการพึงพอใจมากสุด ด้านมนุษย์เงินเดือนพึงพอใจต่ำสุด” ผลสำรวจความพึงพอใจเมื่อใช้บริการหน่วยงานรัฐ

กลุ่มรับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ/ องค์การมหาชน พึงพอใจเมื่อใช้บริการหน่วยงานรัฐมากที่สุด สวนทางกลุ่มพนักงานบริษัทเอกชน/รับจ้าง เมื่อจำแนกเป็น 19 ด้านพบว่าทุกกลุ่มอาชีพพึงพอใจจากการใช้บริการภาครัฐด้านการแก้ไขเรื่องร้องเรียนอย่างทันท่วงทีน้อยที่สุด

1Like 1 Vote เผยผลสำรวจประชาชนส่วนใหญ่ไม่พอใจ ‘หน่วยงานด้านกฎหมาย ความปลอดภัย และสาธารณภัย’

1Like 1 Vote เผยผลสำรวจประชาชนส่วนใหญ่ไม่พอใจ ‘หน่วยงานด้านกฎหมาย ความปลอดภัย และสาธารณภัย’

รายงานผลการสารวจทัศนคติของประชาชน เรื่อง “ความพึงพอใจจากการใช้บริการหน่วยงานภาครัฐ” พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ไม่พอใจ ‘หน่วยงานด้านกฎหมาย ความปลอดภัย และสาธารณภัย’ มากที่สุด ส่วนเรื่องที่ยากให้เร่งปรับปรุง คือ การแก้ไขเรื่องร้องเรียนอย่างทันท่วงที