Recent News
เข้มโฆษณาช่วงบอลโลก ผิดกม.โทษหนักปรับ 6 หมื่น

เข้มโฆษณาช่วงบอลโลก ผิดกม.โทษหนักปรับ 6 หมื่น

   ยังคงเข้มอย่างต่อเนื่องสำหรับเรื่องของการโฆษณาสำหรับทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะกรณีของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)  ก่อนหน้านี้ได้จัดทำโครงการประชาพิจารณ์ เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง)กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2534) และกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522  ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กทม.ไปเมื่อเร็ว ๆ นี้