Recent News
ปรบมือรัว ๆโละไขมันทรานส์ หยุดตายคนไทย

ปรบมือรัว ๆโละไขมันทรานส์ หยุดตายคนไทย

ต้องปรบมือรัว ๆ ให้กับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคที่มีส่วนสำคัญในการสร้างการรับรู้ให้สังคมได้ตระหนักถึงพิษภัยของไขมันทรานส์มาอย่างต่อเนื่อง จนนำไปสู่การประกาศจากกระทรวงสาธารณสุขเรื่องกำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่ายอาหารที่มีส่วนประกอบของไขมันทรานส์ ในเวลาต่อมา โดยจะมีผลในการบังคับใช้อีก 180 วัน หรือ 6 เดือนนับจากนี้ไป

“สงกรานต์” ช้อปของฝากระวังได้ “สารปนเปื้อน”ของแถม

“สงกรานต์” ช้อปของฝากระวังได้ “สารปนเปื้อน”ของแถม

ยังคงยืนยันในเจตนาเหมือนเดิมสำหรับ Bee Voice ที่มีต่อผู้บริโภค ด้วยหวังว่าผู้บริโภคจะได้รับการคุ้มครองดูแลทั้งในเรื่องของการเลือกซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภค โดยเฉพาะเรื่องของสินค้าบริโภคนั้นต้องสะอาด ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค