Recent News
สร้างความมั่นใจผู้บริโภค  ตรวจสอบสวนน้ำแบล็คเมาท์เทนฯ

สร้างความมั่นใจผู้บริโภค ตรวจสอบสวนน้ำแบล็คเมาท์เทนฯ

ยังคงดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพราะในอดีตที่ผ่านมาข่าวการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้บริการเครื่องเล่นในสวนสนุกและสวนน้ำมีมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากการประมาทเลินเล่อของเด็ก ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้ให้บริการ รวมถึงความชำรุดบกพร่องของเครื่องเล่น จนเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับอันตรายจากการใช้บริการปรากฏเป็นข่าวตามสื่อต่าง ๆ อยู่บ่อยครั้ง