Recent News
“ราชการพึงพอใจมากสุด ด้านมนุษย์เงินเดือนพึงพอใจต่ำสุด” ผลสำรวจความพึงพอใจเมื่อใช้บริการหน่วยงานรัฐ

“ราชการพึงพอใจมากสุด ด้านมนุษย์เงินเดือนพึงพอใจต่ำสุด” ผลสำรวจความพึงพอใจเมื่อใช้บริการหน่วยงานรัฐ

กลุ่มรับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ/ องค์การมหาชน พึงพอใจเมื่อใช้บริการหน่วยงานรัฐมากที่สุด สวนทางกลุ่มพนักงานบริษัทเอกชน/รับจ้าง เมื่อจำแนกเป็น 19 ด้านพบว่าทุกกลุ่มอาชีพพึงพอใจจากการใช้บริการภาครัฐด้านการแก้ไขเรื่องร้องเรียนอย่างทันท่วงทีน้อยที่สุด

1Like 1 Vote เผยผลสำรวจประชาชนส่วนใหญ่ไม่พอใจ ‘หน่วยงานด้านกฎหมาย ความปลอดภัย และสาธารณภัย’

1Like 1 Vote เผยผลสำรวจประชาชนส่วนใหญ่ไม่พอใจ ‘หน่วยงานด้านกฎหมาย ความปลอดภัย และสาธารณภัย’

รายงานผลการสารวจทัศนคติของประชาชน เรื่อง “ความพึงพอใจจากการใช้บริการหน่วยงานภาครัฐ” พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ไม่พอใจ ‘หน่วยงานด้านกฎหมาย ความปลอดภัย และสาธารณภัย’ มากที่สุด ส่วนเรื่องที่ยากให้เร่งปรับปรุง คือ การแก้ไขเรื่องร้องเรียนอย่างทันท่วงที