Recent News
ตกผลึกความคิดจากวงเสวนา “สิทธิพลเมืองดิจิทัล : อำนาจสื่อในมือใคร”

ตกผลึกความคิดจากวงเสวนา “สิทธิพลเมืองดิจิทัล : อำนาจสื่อในมือใคร”

ยิ่งทุนเข้าครอบงำสื่อได้มากเท่าไร สื่อยิ่งไม่มีอำนาจ เมื่ออำนาจสื่ออยู่ในมือนายทุน รองลงมาคือรัฐตามด้วยสื่อเอง และลำดับสุดท้ายคือ ประชาชน