Recent News
น่าห่วง! ผลสำรวจเผยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งปี 62 ยังไม่เข้าใจระบบเลือกตั้งแบบใหม่

น่าห่วง! ผลสำรวจเผยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งปี 62 ยังไม่เข้าใจระบบเลือกตั้งแบบใหม่

ผลสำรวจ 1Like1Vote ชี้ ประชาชนส่วนใหญ่สอบตกความเข้าใจระบบเลือกตั้งแบบใหม่