Recent News
เร่งทำความเข้าใจการคิดดอกเบี้ยตามประกาศธุรกิจเช่าซื้อรถ

เร่งทำความเข้าใจการคิดดอกเบี้ยตามประกาศธุรกิจเช่าซื้อรถ

มีการร้องเรียนจากประชาชนถึงการไม่ได้รับความเป็นธรรมมาอย่างต่อเนื่อง จากกรณีเงื่อนไขต่าง ๆ ในสัญญาเช่าซื้อทั้งรถยนต์ และจักรยานยนต์ กระทั่งมีการฟุ้งกระจายข่าวในโลกโซเชียลกันอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะข่าวคราวที่ไม่เป็นความจริง จนทำให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ. ต้องเข้ามาดูแลออกประกาศในราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา ถึงเรื่องให้ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต้องเป็นธุรกิจควบคุม สัญญาต้องถูกควบคุมดูแลเพื่อความเป็นธรรม