Recent News
“สทบ.”จับมือ “สคบ.” MOU พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้บริโภค

“สทบ.”จับมือ “สคบ.” MOU พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้บริโภค

เพราะคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคเป็นเรื่องที่สำคัญ ในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 จึงได้มีการบัญญัติถึงสิทธิของผู้ บริโภคที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไว้ 5 ประการสำคัญ คือ