Recent News
“สงกรานต์” ช้อปของฝากระวังได้ “สารปนเปื้อน”ของแถม

“สงกรานต์” ช้อปของฝากระวังได้ “สารปนเปื้อน”ของแถม

ยังคงยืนยันในเจตนาเหมือนเดิมสำหรับ Bee Voice ที่มีต่อผู้บริโภค ด้วยหวังว่าผู้บริโภคจะได้รับการคุ้มครองดูแลทั้งในเรื่องของการเลือกซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภค โดยเฉพาะเรื่องของสินค้าบริโภคนั้นต้องสะอาด ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค