Recent News
บูรณาการแก้ปัญหา E-Commerce รองรับเทรนด์ 4.0

บูรณาการแก้ปัญหา E-Commerce รองรับเทรนด์ 4.0

เพราะการซื้อขายสินค้าหรือบริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต E-Commerce กำลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก เพราะเข้าถึงได้ง่าย เนื่องจากสะดวกทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย แต่ในขณะเดียวกันพบว่าที่ผ่านมาธุรกิจ E-Commerce ยังพบปัญหาอุปสรรคที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเช่นกัน

ดังเช่น กรณีที่ผู้รับบริการบางรายถูกหลอกลวง หรือการที่ได้รับสินค้าไม่ตรงตามที่มีการโฆษณา รวมถึงขั้นตอนการสั่งซื้อที่ยุ่งยาก ,ความปลอดภัยทางด้านข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลบัตรเครดิต ,การส่งของที่ล่าช้าและไม่เห็นสินค้าก่อนสั่งซื้อหรือสั่งจองฯลฯ

จึงทำให้การคุ้มครองผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตยากต่อการดำเนินการ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้บริโภค เพื่อให้มีความรู้เท่าทันในสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปและควรเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน