Recent News
พาณิชย์ เตรียมฟันร้านค้าออนไลน์ ต้องแสดงรายละเอียดดังนี้!

พาณิชย์ เตรียมฟันร้านค้าออนไลน์ ต้องแสดงรายละเอียดดังนี้!

คณะกรรมการกลางว่าด้วยสินค้าและบริการ กระทรวงพาณิชย์ ออกประกาศว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่ 49 พ.ศ.2562 เรื่องการแสดงราคาสินค้าและรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิยช์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเปรียบเทียบราคาได้ก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ

ขายออนไลน์เตรียมตัว! สคบ. เปิดประชาพิจารณ์ร่างจรรยาบรรณธุรกิจออนไลน์ของอาเซียน

ขายออนไลน์เตรียมตัว! สคบ. เปิดประชาพิจารณ์ร่างจรรยาบรรณธุรกิจออนไลน์ของอาเซียน

รับมือการค้าอีคอมเมิร์ซ ที่เข้ามาทลายกำแพงการเชื่อมต่อระหว่างประเทศ เพื่อป้องกันประเด็นการคุ้มครองผู้บริโภคจากผู้ประกอบการอาเซียนเอาเปรียบ

ติดอาวุธให้สรรพากร  ‘ฝาก-รับ-โอนเงิน’ ผ่านออนไลน์เตรียมเสียภาษี!

ติดอาวุธให้สรรพากร ‘ฝาก-รับ-โอนเงิน’ ผ่านออนไลน์เตรียมเสียภาษี!

สรรพากรผ่านกฎหมายภาษีอีเพย์เมนต์ ธุรกรรมลักษณะเฉพาะ – การนำส่งข้อมูลบัญชีธนาคารให้สรรพากร (พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 48)) ซึ่งเดิมเคยมีประกาศว่าจะเริ่มใช้ในปี 2564 (เก็บข้อมูลของปี 2563)

เฟซบุ๊กคือช่องทางหลักที่แฮกเกอร์ทั่วโลกนิยมใช้เจาะข้อมูล

เฟซบุ๊กคือช่องทางหลักที่แฮกเกอร์ทั่วโลกนิยมใช้เจาะข้อมูล

ฟีเจอร์และแอปพลิเคชันบนเฟซบุ๊กคือช่องทางหลักของเหล่าแฮกเกอร์ที่ใช้เจาะระบบข้อมูล

ขั้นตอนการจดทะเบียนธุรกิจตลาดแบบตรง กับ สคบ. สำหรับคนขายของออนไลน์

ขั้นตอนการจดทะเบียนธุรกิจตลาดแบบตรง กับ สคบ. สำหรับคนขายของออนไลน์

ธุรกิจตลาดแบบตรงไม่ใช่ขายตรง แต่คือ Direct marketing หรือการทำการตลาดด้วยการใช้สื่อช่องทางต่างๆ เป็นเครื่องมือนำเสนอขายสินค้าระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ

โดน! รับเงินโอน 3 พันครั้งต่อปี สรรพากรกวาดเรียบไม่เว้น เซ่นเก็บภาษี พ.ร.บ.ขายของออนไลน์

โดน! รับเงินโอน 3 พันครั้งต่อปี สรรพากรกวาดเรียบไม่เว้น เซ่นเก็บภาษี พ.ร.บ.ขายของออนไลน์

สนช. ถกเดือด ปม พ.ร.บ. ผู้ค้าออนไลน์ หวั่นกระทบรับเงินโอนแม้ไม่ใด้ขายออนไลน์