Recent News
คคบ.เฉียบ 6 ด. สั่งฟัน 113 คดี มูลค่ากว่า 3 ล.

ที่ประชุมมีประเด็นที่น่าสนใจหลายเรื่อง อาทิเช่นการรายงานถึงผลการดำเนินคดีอาญาตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา  (1 ต.ค. 60 – 31 มี.ค.61) จำนวน 113 คดี มีมูลค่าการเปรียบเทียบปรับจำนวนทั้งสิ้น 3,285,000 (สามล้านสองแสนแปดหมื่นห้าพันบาท) แบ่งเป็นประเด็นการดำเนินคดีตามฐานความผิด 4 ประเภท ได้แก่ 1.ฝ่าฝืนการโฆษณาไม่เป็นธรรมจำนวน 74 ราย 2. ฝ่าฝืนการจัดทำฉลากไม่ถูกต้องจำนวน 7 ราย 3.ฝ่าฝืนฐานออกหลักฐานการรับเงินและจัดทำสัญญาไม่ถูกต้องจำนวน 6 ราย และ 4.ฐานขัดหนังสือเรียกของพนักงานเจ้าหน้าที่จำนวน 26 ราย

นอกจากนี้ยังมีเรื่องการดำเนินคดีแพ่งแทนสายการบินสไปซ์เจ็ทในประเทศไทย กับบริษัทคิวอีทัวร์ จำกัด ในฐานะผู้จำหน่ายตั๋วเครื่องบินสายการบินสไปซ์เจ็ทและบริษัทบริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิลด์ไวด์ไฟลท์เซอร์วิส จำกัดโดยให้ประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อดำเนินคดีต่อไป

อย่างไรก็ตามที่ประชุมยังได้รายงานคดีปกครอง จากกรณีผู้บริโภคฟ้องว่าไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการสั่งทำทองรูปพรรณซึ่งผู้ร้องเห็นว่ากรอบพระที่สั่งทำมีปริมาณความบริสุทธิ์ของทองไม่เป็นไปตามที่ตกลง และจะต้องติดฉลากให้ถูกต้องตามประกาศฯของสคบ.ด้วย แต่เนื่องจากสินค้าชิ้นนี้เป็นสินค้าสั่งทำเฉพาะ
ไม่ได้วางขายทั่วไปจึงไม่อยู่ในข้อบังคับที่ต้องติดฉลาก ซึ่งผู้ร้องรายนี้ไม่เห็นด้วยจึงได้ไปฟ้องต่อศาลปกครองปัจจุบันคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์ โดยในส่วนที่ผู้ร้องแจ้งว่าทองที่ใช้ทำกรอบพระดังกล่าวมีความบริสุทธิ์ไม่เป็นไปตามที่ตกลงไว้นั้น สคบ.ได้แจ้งให้ผู้ร้องแสดงเอกสารการตรวจสอบมาเพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว

นอกจากนี้ยังมีการรายงานถึงผลการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของคณะอนุกรรมการคุ้มครอผู้บริโภคประจำจังหวัด 76 จังหวัดประจำปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาส 1-2) รายงานถึงผลการจัดโครงการสัมมนาเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาครวมทั้งโครงการความร่วมมือระหว่างสคบ.กับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในการให้ความรู้กับผู้ประกอบธุรกิจ

นอกจากนี้ในที่ประชุม รมต.สุวพันธุ์ฯยังได้กำชับให้สคบ.ตรวจสอบการโฆษณาแฝงในสื่อทุกประเภทว่าตรงต่อความเป็นจริงหรือไม่ และดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่อย่างเคร่งครัด โอกาสนี้ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติให้ดำเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจด้านสินค้าและบริการทั่วไป (ธุรกิจบริการเสริมความงามธุรกิจนำเที่ยว รถยนต์จำนวน 13 เรื่อง และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จำนวน 9 เรื่อง

(บ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียม) ดังนี้

ด้านสินค้าและบริการ จำนวน 13 เรื่อง ประกอบด้วย

1. ดำเนินคดีแพ่ง บริษัท เยอรมัน ออโต้ จำกัด(ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ ยี่ห้อ BMW) (กรณีขอยกเลิกสัญญาจองและขอคืนเงิน)

2. ดำเนินคดีแพ่งบริษัท เอส ยู วี ทราเวล จำกัด นายศุภโชค     สุวรรณรงค์ และนายศุภวัฒน์ สุวรรณรงค์ ในฐานะกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ(บริษัทรับจัดทัวร์) (ขอเงินส่วนที่เหลือคืน เนื่องจากบริษัทฯยกเลิกทัวร์แต่คืนเงินเพียงบางส่วน)

3. ดำเนินคดีแพ่ง บริษัท แต้งกิ้วฮอลิเดย์ ทัวร์ จำกัด และนายหริธนเดชว์ รักญาติ ในฐานะกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม                ผูกพันบริษัทฯ(บริษัทรับจัดทัวร์) (ขอเงินส่วนที่เหลือคืน เนื่องจากบริษัทฯ ยกเลิกทัวร์แต่คืนเงินเพียงบางส่วน)

4. ดำเนินคดีแพ่งนางปณช แกล้วกล้า ผู้ประกอบชูการ์สวีททราเวล(บริษัทรับจัดทัวร์) (ขอเงินส่วนที่เหลือคืน เนื่องจากบริษัทฯยกเลิกทัวร์แต่คืนเงินเพียงบางส่วน)

5. ดำเนินคดีแพ่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิฟ อันดามันทัวร์ นายณัฐวัฒน์แสงบุญศรีทองหุ้นส่วนผู้จัดการและนางสาวปภัสธร     แซ่เจี่ยม หุ้นส่วนห้างหุ้นส่วนจำกัดฯ (บริษัทรับจัดทัวร์) (ของเงินที่ชำระไปแล้วคืนเนื่องจากบริษัทฯ เลิกกิจการ)

6. ดำเนินคดีแพ่ง บริษัท  คิว  เอกซ์พีเรียนซ์ จำกัด (บริษัทรับจัดทัวร์) (ของเงินที่ชำระไปแล้วคืน เนื่องจากบริษัทฯ ไม่สามารถให้บริการได้ตามสัญญา)

7. ดำเนินคดีแพ่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัดปนัสยา เนอร์สซิ่งโฮมและนายไพฑูรย์ เต็มนา หุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดปนัสยา                เนอร์สซึ่งโฮม(กรณีขอยกเลิกสัญญาและขอเงินมัดจำคืน)

8. ดำเนินคดีแพ่ง พ.ต.อ.น.พ.วิวัฒน์ คติรัตน์ ผู้ประกอบการนายแพทย์ วิวัฒน์ คลินิกเวชกรรม (กรณีได้รับความเสียหายจากการศัลยกรรมตกแต่งเปลือกตา)

9. ดำเนินคดีแพ่ง นายธีรพล คุมเหตุและนางสาวสุนิสา บุญมา(ผู้ให้บริการเนอร์สซิ่งโฮม) (กรณีขอยกเลิกสัญญาและขอเงินมัดจำล่วงหน้าคืน)

10. ดำเนินคดีแพ่งบริษัทออโต้ เอ็กซ์เพรส ดอทเน็ท จำกัด (ผู้ให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง)(กรณีรถยนต์ได้รับความเสียหายจาการใช้บริการ)

11. ดำเนินคดีแพ่ง บริษัท มิสเตอร์ศกยะจำกัด (ผู้ให้บริการสปา) (กรณีขอยกเลิกสัญญาและขอเงินคืนเนื่องจากไม่สามารถให้บริการผู้ร้องได้ตามสัญญา)

12.ดำเนินคดีแพ่ง นางสาวกัณฐิกา  กันธิยะ (ผู้ให้บริการรับจัดทัวร์) (ของเงินที่ชำระไปแล้วคืน เนื่องจากบริษัทฯ ไม่สามารถให้บริการได้ตามสัญญา)

13.ดำเนินคดีแพ่ง บริษัท รอยัลเอสเธติก กรุ๊ป จำกัด (ผู้ให้บริการเสริมความงาม) (กรณียกเลิกสัญญาและขอคืนเงินในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้บริการ)

ดำเนินคดีด้านอสังหาริมทรัพย์  จำนวน  9  เรื่องได้แก่

1. ดำเนินคดีแพ่งบริษัท เอเชียพัฒนา แลนด์ จำกัด(โครงการ ซี-สเปซ บางใหญ่) (กรณีขอยกเลิกสัญญาและขอเงินที่ชำระไปแล้วคืน)

2. ดำเนินคดีแพ่ง บริษัท เจ.ดับบลิว.เรียลเอสเตท จำกัด(โครงการ เจ ดับบลิว คอนโดแอดดอนเมือง)(กรณีขอคืนค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิฯ)

3. ดำเนินคดีแพ่ง บริษัทอาณาบุรี แอสเสท แมเนจเมนท์ จำกัดและบริษัท อาณาบุรี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(โครงการ บ้านอาณาบุรี จ.อุดรธานี)

4.ดำเนินคดีแพ่ง บริษัท วินโปร เอ็นจิเนียร์ จำกัด(โครงการอาคารชุด เดอะ มาร์ค ราชเทวี) (กรณีขอยกเลิกสัญญาและขอเงินที่ชำระไปแล้วคืน)

5.ดำเนินคดีแพ่ง บริษัท  เคพีเอ็น แลนด์ จำกัด (โครงการอาคารชุด เดอะดิโพลแมท สาทร) (กรณีขอเงินที่ชำระไปแล้วคืนเนื่องจากชำรุดบกพร่อง)

6. ดำเนินคดีแพ่ง บริษัท เดอะเมจิก เรียลเอสเตท จำกัด (บริษัทก่อสร้างตกแต่งบ้าน) (กรณีขอยกเลิกสัญญาและขอเงินที่ชำระไปแล้วคืนเพราะก่อสร้างไม่แล้วเสร็จและทิ้งงาน)

7.ดำเนินคดีแพ่ง บริษัท เบลลาจิโอ กรุ๊ป จำกัด(ขอเงินในส่วนของเครื่องทำน้ำอุ่นคืน)

8. ดำเนินคดีแพ่ง นางพรเพ็ญ  พิศาลผล(กรณีซ่อมแซมบ้านพักอาศัย)

9. ดำเนินคดีแพ่ง บริษัท นิรันดร แลนด์ แอนด์ เฮาส์๑๙๙๔ จำกัด (กรณีขอเงินที่ชำระไปแล้วคืน)

แสดงความคิดเห็น