Recent News
“ตรวจสังฆทาน”แนะทำฉลากถูกต้องสร้างมาตรฐานสินค้า

 

ล่าสุดในการลงพื้นที่ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) บริเวณแยกสี่กั๊กพระยาศรี ถนนเจริญกรุง กรุงเทพมหานคร เพื่อตรวจสอบในเรื่องของฉลากสินค้าในชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม พร้อมทั้งแนะนำผู้ประกอบการในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และให้ผู้บริโภคตรวจสอบฉลากสินค้าอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจซื้

นายพิฆเนศ ต๊ะปวง รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กล่าวว่าชุดสังฆทานและ
ชุดไทยธรรมเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคชาวพุทธนิยมเลือกซื้อ เพื่อถวายแด่พระภิกษุสงฆ์เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะชุดสังฆทานซึ่งเป็นชุดที่รวบรวมเอาเครื่องใช้ อาหาร น้ำดื่ม และอื่นๆ จัดชุดไว้ด้วยกัน ดังนั้นผู้บริโภคจำเป็นต้องตรวจสอบฉลากสินค้า และเลือกซื้อชุดสังฆทานหรือชุดไทยธรรมที่ถูกต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลากฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2550) ซึ่งได้กำหนดให้สินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก

โดยผู้ประกอบธุรกิจจะต้องระบุรายละเอียดที่สำคัญ และจำเป็นต่อการตัดสินใจซื้อชุดสังฆทานหรือชุดไทยธรรม” ด้วยการระบุรายการสินค้า ขนาด มิติ ปริมาณ ปริมาตร น้ำหนัก จำนวน และราคาของสินค้าแต่ละรายการ ชื่อและสถานที่ตั้งของผู้ผลิตหรือผู้จำหน่าย วันเดือนปีที่หมดอายุ หรือวันเดือนปีที่ควรใช้ก่อนของสินค้าใดสินค้าหนึ่งที่นำมารวมนั้น โดยระบุว่าเร็วที่สุด วันเดือนปีที่บรรจุ ราคารวมชุดจัดบรรจุที่ระบุหน่วยเป็นบาท

กรณีที่เป็นชุดสังฆทานหรือชุดไทยธรรมใดที่มีการนำสินค้าที่อาจทำปฏิกิริยากันจนทำให้มีสี กลิ่น หรือรส เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค เนื่องในการใช้หรือโดยสภาพของสินค้านั้นให้ระบุคำเตือนในฉลากด้วย ทั้งนี้สินค้าที่บรรจุอยู่ภายในชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมต้องตรงกับข้อความที่แสดงไว้บนฉลากสินค้าด้วย

ในกรณีที่พบว่าผู้ใดขายสินค้าที่ควบคุมฉลากโดยไม่มีฉลากหรือมีฉลากแต่การแสดงฉลากสินค้านั้นไม่ถูกต้อง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับกรณีเป็นผู้ผลิต ผู้สั่ง หรือนำเข้า ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นอกจากนี้ผู้ประกอบธุรกิจยังต้องจัดทำฉลากให้ถูกต้องตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารจัดรวมในภาชนะของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมที่มีการนำอาหารมาบรรจุใส่จะต้องมีการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อหรือชนิดอาหาร วันเดือนปีที่หมดอายุหรือควรบริโภคก่อนของอาหารแต่ละรายการ

หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท และต้องแสดงรายการสินค้า ขนาด น้ำหนักต่อหน่วย ปริมาณการบรรจุและราคาของสินค้าแต่ละรายการที่บรรจุในชุดไทยธรรมหรือชุดสังฆทาน ค่าภาชนะบรรจุ รวมถึงขนาดตัวอักษรและตัวเลข (FONT) ต้องมีขนาดตั้งแต่ 16pt.ขึ้นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฯ หากพบผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

ดังนั้น ผู้ประกอบธุรกิจทั้งผู้ผลิต ผู้สั่ง หรือนำเข้า รวมทั้งผู้จำหน่ายจะต้องให้ความสำคัญในการจัดทำฉลาก เพราะนอกจากจะเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายแล้ว ยังเป็นการทำให้สินค้านั้นมีมาตรฐาน และสามารถเพิ่มมูลค่าให้ตัวสินค้าได้ ในขณะเดียวกันผู้บริโภคก็ต้องให้ความสำคัญต่อการอ่านฉลากสินค้า และหากพบเห็นว่ามีการจัดทำฉลากสินค้าดังกล่าวไม่ถูกต้อง หรือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค สามารถร้องเรียนได้ที่ สายด่วน สคบ. 1166

แสดงความคิดเห็น