Recent News
“คอนโดฯ” สร้างไม่เสร็จตามสัญญา ใช้สิทธิตามพ.ร.บ.อาคารชุดเรียกค่าเสียหายได้

กระจ่างชัดกันซะทีสำหรับใครที่กำลังคิดจะหาซื้อคอนโดฯ “Bee Voice” เรามีคำตอบและสาระดี ๆนำมาฝากกันอีกแล้ว ให้คุณได้พิจารณาตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะหากคอนโดฯที่คุณซื้อสร้างเสร็จไม่ทันตามกำหนดที่ตกลงไว้ในสัญญา

แน่นอนว่าการจะเลือกซื้อคอนโดฯที่ยังไม่ได้สร้างหรืออยู่ระหว่างการก่อสร้าง นอกจากผู้ซื้อจะต้องศึกษาหาข้อมูลที่เกี่ยวกับบริษัท เจ้าของโครงการ ประวัติ และผลงานที่ผ่านมาเพื่อประกอบการตัดสินใจแล้ว ควรสังเกตระยะเวลาในการก่อสร้างจากแผนกับความคืบหน้าของโครงการว่าสอดคล้องกันหรือไม่

ทั้งนี้เพื่อลดปัญหาจากความเสี่ยง แต่หากเกิดปัญหาขึ้นผู้ซื้อสามารถใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทได้ตามพ.ร.บ. อาคารชุด พ.ศ. 2551 ซึ่งมีการกำหนดไว้ว่า

-กรณีที่คอนโดฯสร้างไม่เสร็จมีการหยุดสร้างกลางคันหรือไม่ก่อสร้าง ผู้ซื้อมีสิทธิขอยกเลิกสัญญาและขอเงินคืนได้ ไม่ว่าจะเป็นเงินจอง เงินดาวน์พร้อมกับเรียกดอกเบี้ยได้ร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยนับจากวันที่เริ่มต้นการชำระเงินจองนั้น  ๆ

         -กรณีที่คอนโดฯเสร็จล่าช้าจากสาเหตุที่ผู้ขายหรือผู้ประกอบกิจการตามกฎหมายกำหนดให้ในสัญญาจะซื้อจะขาย จะต้องระบุเงื่อนไขให้ผู้ขายต้องจ่ายค่าปรับให้กับผู้ซื้อเป็นรายวันอัตราวันละ 0.01% ของราคาซื้อขายจนกว่าจะมีการสร้างเสร็จ และทำการส่งมอบให้ลูกบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือแล้วแต่ตกลงเป็นกรณีไป

นอกจากนี้การขอยกเลิกสัญญาทางผู้ซื้อจะได้เงินดาวน์คืนก็ต่อเมื่อทางโครงการผิดสัญญา คือทางคอนโดฯก่อสร้างเสร็จล่าช้า เจ้าของโครงการไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ตามกำหนดในสัญญาได้ ทางผู้ซื้อสามารถขอยกเลิกสัญญาได้ทันที โดยอ้างอิงด้วยหลักฐานและเอกสารให้ติดต่อสำนักงานขายแจ้งว่าต้องการที่จะยกเลิกสัญญาและขอรับเงินคืนผู้ซื้อจะมีสิทธิได้รับเงินจองเงินมัดจำและเงินดาวน์ที่ผู้ซื้อได้ชำระไปแล้วคืนพร้อมอัตราดอกเบี้ยขั้นตอนในการเรียกร้องค่าปรับล่าช้า

ส่วนกรณีที่คอนโดฯสร้างเสร็จล่าช้าโดยเจ้าของโครง การไม่ได้แจ้งสาเหตุเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ซื้อทราบภายในกำหนดของสัญญา ผู้ซื้อต้องแสดงความจำนงตามสิทธิในการได้รับค่าปรับล่าช้าไปจนกว่าจะสามารถจดทะเบียนอาคารชุดได้ ควรดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

1.ทำจดหมายแสดงความจำนงเพื่อขอค่าปรับตามสัญญา ให้บริษัทระบุว่าจะชำระค่าปรับด้วยวิธีใดให้ชัดเจนด้วย

2.จ่าหน้าถึงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท จัดส่งตามที่อยู่ที่ระบุในสัญญาและจัดส่งทางจดหมายแบบลงทะเบียน

  1. รอผลตอบกลับหากบริษัทฯยอมจ่ายค่าปรับ ในจดหมายตอบกลับจะต้องระบุจำนวนเงินรูปแบบการจ่ายเงินและวันที่จ่ายเงินให้ชัดเจน หากบริษัทปฏิเสธไม่ยอมจ่ายค่าปรับให้ทำจดหมายเพิ่มเติมปฏิเสธจดหมายฉบับนั้น ๆ นำส่งพร้อมจดหมายฉบับนั้นกลับไปอีกครั้ง ยืนยันขอสิทธิค่าปรับเหมือนเดิมและแจ้งว่าถ้าหากบริษัทยังปฏิเสธการจ่าย เรามีความจำเป็นต้องยื่นเรื่องฟ้อง สคบ.

4.หลังจากที่คอนโดฯสร้างเสร็จพร้อมตรวจรับแล้ว ผู้ซื้อไม่ควรเซ็นรับห้องจนกว่าเรื่องดำเนินการถึงที่สุด เพราะถ้าผู้ซื้อโอนรับห้องมาก่อนแล้วต่อให้ทางบริษัทผิดก็อาจจะไม่ได้เงินคืนก็ได้

แสดงความคิดเห็น