Recent News
เพ้นท์ลายการ์ตูน จนระบุสีรถไม่ได้ผิดฏหมาย

Bee Voice จึงขอนำเรื่องของรถประเภทดังกล่าวมาเล่าให้ฟังกันสักนิด บังเอิญได้ไปเจอบทความดี ๆ จากมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคและการตรวจสอบรายละเอียดจากประกาศของกรมการขนส่งทางบกต่อกรณีดังกล่าว ที่ระบุว่าแท้ที่จริงแล้วการเพ้นท์ลายการ์ตูน การใช้รูปที่ไม่เหมาะสมหรือมีการใช้สีมากจนเกินความจำเป็นทั้งด้านหน้า ด้านท้ายและด้านข้างตัวถังรถจนไม่สามารถระบุสีของรถได้อย่างชัดเจนถือเป็นการทำที่ผิดกฎหมาย นั่นเพราะอาจเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดการรบกวนสายตาผู้ขับรถคันอื่น จนอาจมีความเสี่ยงที่จะทำให้ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนนได้

ด้วยตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าวนี้ ทางกรมการขนส่งทางบกจึงได้ออกประกาศเรื่องตัวอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่ตัวถังรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารและรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ พ.ศ.2555 โดยได้นิยามคำว่า  “รูปภาพประจำรถ” หมายความว่าตัวอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายอื่นใดที่ตัวถังรถที่มิได้มุ่งหมายเพื่อใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลสินค้าหรือบริการ รวมถึง“รูปภาพเพื่อการโฆษณา” ให้หมายความว่าตัวอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายอื่นใด ที่นำมาติดกับตัวถังรถเป็นการชั่วคราว โดยมุ่งหมายเพื่อใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลสินค้าหรือบริการ

นอกจากนี้ยังได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบ รูปภาพที่ปรากฏบนตัวถังรถโดยสารไม่ประจำทาง ซึ่งมีหลักเกณฑ์สำคัญคือห้ามมิให้ปรากฏสีหรือรูปภาพใด ๆ ในบริเวณด้านหน้าและท้ายรถอย่างเด็ดขาด โดยกำหนดให้มีเฉพาะชื่อบริษัทผู้ประกอบการและหมายเลขโทรศัพท์เท่านั้น มีไว้สำหรับแจ้งร้องเรียนหากพบการขับขี่ที่เป็นอันตรายหรือผิดกฎจราจร

ส่วนบริเวณข้างตัวถังรถทั้งสองด้านอนุญาตให้มีรูปภาพหรือลวดลายได้ แต่จะต้องเป็นสีที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผู้ร่วมใช้รถใช้ถนน ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น โดยบริษัทรถขนส่งไม่ประจำทางที่ประสงค์จะทำสีใหม่นั้น ต้องนำแบบมาให้คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ เพื่อขออนุมัติก่อนที่จะดำเนินการลงไป หากไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนนี้จะมีความผิดตามกฎหมาย

โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวนั้น กรมการขนส่งทางบกได้กำหนดบังคับใช้กับรถโดยสารไม่ประจำทางที่จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2549 เป็นต้นมา ส่วนรถที่จดทะเบียนก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2549 หากมีรูปภาพบนตัวรถต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2554 หากพบรถทัวร์ปรากฏรูปภาพด้านหน้าและหลังรถ ก็จะถูกจับปรับทันทีไม่เกิน 50,000 บาท ส่วนรูปภาพด้านข้างรถขึ้นอยู่กับคณะกรรมการพิจารณาว่าเหมาะสมหรือไม่ ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักการขนส่งผู้โดยสารส่วนการขนส่งผู้โดยสารไม่ประจำทาง กรมการขนส่งทางบก โทร. 0-2271-8520 พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชน หากพบเห็นรถโดยสารไม่ประจำทางที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว แจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

แสดงความคิดเห็น