Recent News
สอบความปลอดภัย “ดรีมเวิร์ล”ล้อมคอกอุบัติเหตุ

นำโดย นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา ผอ.สำนักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สคบ. รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่กรมโยธาธิการและผังเมือง,จังหวัดปทุมธานี, เทศบาลตำบลบึงยี่โถ, ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี, บก.ปคบ. และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดยได้มีการตรวจสอบเรื่องระบบความปลอดภัยของอุปกรณ์เครื่องเล่น ระบบไฟฟ้า จุดเชื่อมต่อของอุปกรณ์เครื่องเล่น การบำรุงรักษา รวมทั้งมาตรการการดูแลความปลอดภัยของผู้บริโภคในการใช้บริการสวนสนุก ภายใต้โครงการ “สวนน้ำปลอดภัย สวนสนุกน่าเล่น” โดยสวนสนุกดรีมเวิร์ลมีเครื่องเล่นในกลุ่มเด็กเล็ก ครอบครัว และวัยรุ่น จำนวนทั้งสิ้น 29 เครื่องเล่น ทั้งนี้จากการตรวจสอบพบว่าทางทางสวนสนุกดังกล่าวได้มีจัดการเรื่องของความปลอดภัย ดังนี้

  1. ตรวจเช็คและบำรุงเครื่องเล่น เช่น การตรวจสอบประจำวัน รวมถึงการตรวจสอบและรักษาเชิงป้องกันด้วย2. มีการรักษาระบบความปลอดภัยในเชิงดำเนินการ เช่นมีเครื่องสำรองไฟจำนวน 5 เครื่อง สำหรับรองรับเครื่องเล่นทั้งหมด,มีระบบดึงเครื่องเล่นที่ติดค้าง,มีการติดป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยรวมถึงมีการตรวจสอบผู้มาเล่นก่อนทุกครั้ง
  2. ในเรื่องของบุคลากรและสิ่งอำนวยความปลอดภัย ทางสวนสนุกจะมีแพทย์ประจำอยู่ทุกวันหยุด มีพยาบาลอยู่ประจำ,มีห้องพยาบาลที่มีเตียงรองรับผู้ป่วยจำนวน5 เตียง ทั้งยังมีรถพยาบาล มีโรงพยาบาลที่สามารถส่งตัวผู้ป่วยได้ภายใน 10นาที นอกจากนี้ยังมีทีมกู้ภัยและดับเพลิงรวมถึงมีระบบระงับป้องกันอัคคีภัย ,มีระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ,มีรถกระเช้าไว้รองรับงานซ่อมด่วน, มีการขนย้ายผู้ติดเครื่องเล่นบนที่สูง มีจุดรวมพลฉุกเฉิน ,มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด และที่สำคัญผู้ควบคุมเครื่องเล่นจะต้องผ่านการอบรม
  3. ในส่วนของแผนตอบโต้เหตุฉุกเฉิน ทางสวนสนุกมีแผนฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ,แผนฝึกซ้อมกรณีที่มีการติดค้างเครื่องเล่น ,แผนการฝึกซ้อมสารเคมีรั่วไหล

อย่างไรก็ตามกรณีเกิดอุบัติเหตุขึ้นในสวนสนุก เช่น เกิดการหกล้ม วิ่งชนกันของเด็ก การลื่นหกล้ม จะมีการส่งต่อไปยังสถานพยาบาลหากมีการได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง นอกจากนี้ยังมีกรณีการเตือนให้ผู้บริโภคได้รับทราบด้วย เช่นกรณีผู้ป่วยโรคหัวใจควรหลีกเลี่ยงการเล่น หรือหากผู้บริโภคบางรายไม่ทราบว่าตนเองสามารถเล่นได้หรือไม่ อันเนื่องมาจากโรคประจำตัวของผู้บริโภคดังกล่าว

กรณีการรองรับเหตุสำหรับชาวต่างชาติ แผนการดำเนินการหากมีการได้รับบาดเจ็บรุนแรงจะมีการแจ้งประสานไปยังสถานฑูต แต่ที่ผ่านมายังไม่เคยมีเหตุการณ์ดังกล่าว

              และสุดท้ายกรณีที่ผู้บริโภคไม่สามารถใช้บริการเครื่องเล่นที่มีการปิดปรับปรุง ทางผู้บริโภคสามารถนำบัตรไปใช้เล่นเครื่องเล่นอื่นแทนได้ และประการสำคัญทางสวนสนุกได้มีการทำประกันภัยเกี่ยวกับเครื่องเล่นเป็นที่เรียบร้อย โดยสวนสนุกดรีมเวิลด์จะระบุในช่องทางการสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิผู้บริโภคต่าง ๆ ไว้ ในหลายช่องทาง เช่น เฟซบุ๊ก ,เว็บไซต์

แสดงความคิดเห็น