Recent News
อ่านจบฉลาดขึ้น! 8 เรื่องที่สคบ.ไม่รับร้องเรียน…รู้ยัง?

Bee Voice นำเสนอเรื่องราวที่เป็นปัญหาต่อผู้บริโภคมาก็หลายเรื่อง แต่ละเรื่องล้วนแล้วแต่มีประโยชน์เพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวและเชื่อว่าโอกาสจะเกิดขึ้นกับตัวคุณเองหรือคนที่คุณรัก รวมถึงเพื่อนพ้องได้เช่นกัน แน่นอนว่าการรู้เท่าทันต่อปัญหาจะช่วยให้เราสามารถหาทางรับมือได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดปัญหา

ขณะเดียวกันยามเกิดปัญหาหน่วยงานแรกที่เชื่อว่าหลายคนนึกถึง คงหนีไม่พ้น“สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้โภค” หรือสคบ.เป็นแน่ แต่คุณจะรู้หรือไม่ว่าการจะไปร้องเรียนต่อหน่วยงานดังกล่าว ใช่ว่าจะทำได้ทุกเรื่องเหตุเพราะมีบางเรื่องบางกรณีที่ร้องต่อสคบ.ไม่ได้ ส่วนจะมีประเด็นอะไรกันบ้างตามไปดูกันเลย แล้วคุณจะกระจ่างชัดต่อปัญหา ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปร้องเรียนให้เมื่อยตุ้ม เสียเวลาไปเปล่า ๆ ??????

ประการที่ 1  เรื่องที่ผู้บริโภคได้ไปใช้สิทธิดำเนินคดีทางศาลด้วยตนเองแล้ว

ประการที่ 2 เรื่องที่มีการฟ้องร้อง เป็นคดีที่อยู่ในชั้นศาล หรือเรื่องที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้ว

ประการที่ 3 เรื่องที่ผู้บริโภคได้ใช้สิทธิทางศาลด้วยตนเอง แต่จะให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค                  ดำเนินการบังคับคดีตามคำพิพากษา

ประการที่ 4 เรื่องที่อยู่ในกระบวนการล้มละลายหรือฟื้นฟูกิจการตามกฏหมายว่าด้วยการล้มละลาย

ประการที่ 5  เรื่องที่อายุความในการดำเนินคดีสิ้นสุดแล้ว

ประการที่ 6 เรื่องที่ผู้บริโภคได้ยื่นไว้แต่ไม่มีความชัดเจน ไม่สามารถทำความเข้าใจในเนื้อหา สาระที่ร้องทุกข์  เป็นต้นว่าไม่มีการลงลายมือชื่อของผู้ร้องทุกข์  หรือไม่ปรากฏเอกสารหลักฐานต่าง ๆประกอบการร้องทุกข์ หรือไม่มีการติดหรือชำระค่าอากรแสตมป์ให้ครบถ้วนตามที่กฏหมายกำหนด

ประการที่ 7 เรื่องที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ร้องทุกข์ไม่ใช่ผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522  ซึ่งกำหนดนิยามไว้ว่า “ผู้บริโภค” หมายความว่า ผู้ซื้อหรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ซึ่งได้รับการเสนอหรือการชักชวนจากผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อให้ซื้อสินค้าหรือรับบริการและหมายความรวมถึงผู้ใช้สินค้าหรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจโดยชอบ แม้มิได้เป็นผู้เสียค่าตอบแทนก็ตาม

ประการสุดท้าย  เรื่องที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ร้องทุกข์มาพบหรือชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมแต่ผู้บริโภคไม่มาพบ  ไม่ส่งเอกสารหรือให้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมแต่อย่างใด

รู้กันอย่างนี้แล้ว ใครที่คิดอยากจะร้องเรียนเรื่องอะไรก็ตาม แนะนำว่าต้องศึกษากันให้รอบคอบว่าเรื่องของคุณอยู่ในข่ายดังกล่าวหรือไม่   จะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ และที่เหนืออื่นใดก็คือการเสียความรู้สึกนั่นเอง

แสดงความคิดเห็น