Recent News
ชวนรู้จัก คปภ. หน่วยงานรวมทุกเรื่องร้องเรียนด้านการทำประกัน

การใช้ชีวิตในปัจจุบันมีแต่ความเสี่ยงตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุทางรถยนต์ อุบัติเหตุจากธรรมชาติที่ก่อให้ทรัพย์สินเสียหาย ทรัพย์สินหายจากการโจรกรรม อุบัติเหตุจากการทำงานในโรงงาน ตลอดจนอุบัติเหตุอื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตหรือทรัพย์สิน ยิ่งทำให้เรานั้นโหยหาความมั่นคงปลอดภัย และหันมาวางแผนอนาคตของตัวเอง เพื่อเตรียมตัวรับมือกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ก็เป็นอีกตัวอย่างของเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายทางด้านสุขภาพและเศรษฐกิจที่ไม่มีใครคาดคิดถึง

เพราะเหตุนี้ ประชาชนส่วนใหญ่จึงสนใจที่จะทำประกันภัยกันเยอะมาก เพื่อชดเชยรายได้หรือบรรเทาความเดือดร้อนเมื่อมีความสูญเสียของชีวิตและทรัพย์สินต่าง ๆ โดยมีบริษัทประกันภัยเป็นผู้ทำหน้าที่เก็บเบี้ยประกันและชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกัน หรือผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในสัญญา

ซึ่งเมื่อพูดถึงการประกันภัย นอกจากผลประโยชน์ที่ได้รับแล้ว ใช่ว่าจะไม่เกิดปัญหาจากการทำประกันเลย โดยปัญหาส่วนใหญ่ที่พบ คือผู้บริโภคมักจะได้รับความไม่เป็นธรรม ถูกเอารัดเอาเปรียบ หรือโดนฉ้อโกง ซึ่งทางออกของผู้บริโภคเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นคือ การร้องเรียนไปยังหน่วยงาน คปภ. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยโดยตรง แต่น้อยคนที่จะรู้จักกับหน่วยงานนี้ว่าคืออะไร มีหน้าที่อะไรบ้าง

 

คปภ. คืออะไร ทำไมผู้บริโภคควรรู้จัก

        คปภ. คือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (OIC) เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นทั้งส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ มีฐานะเป็นนิติบุคคล ทำหน้าที่ดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยประเภทต่าง ๆ เช่น ประกันภัยรถยนต์ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ฯลฯ

หน้าที่ที่สำคัญของ คปภ. สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 มิติใหญ่ คือ

  1. กำกับและพัฒนาธุรกิจประกันภัย ช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้ธุรกิจประกันภัยมีบทบาทในสังคมรวมถึงสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ระบบเศรษฐกิจของสังคม

สำนักงาน คปภ. เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลธุรกิจประกันภัย จึงต้องติดตามและตรวจสอบความมั่นคงทางการเงินของธุรกิจประกันภัยตลอดจนวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงของบริษัทประกันภัยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้คำปรึกษา แนะนำการแก้ไขปัญหา และเข้าแทรกแซงบริษัทประกันภัยที่ประสบปัญหา เพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบประกันภัยให้เกิดความยุติธรรม คุ้มครองสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ถือกรมธรรม์ และสร้างความมั่นคงให้กับระบบการเงินของประเทศ

  1. คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านการประกันภัย

สำนักงาน คปภ. ดูแลผู้บริโภคในรูปแบบเชิงรุกและครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการขั้นแรกจนถึงขั้นสุดท้าย เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้บริโภค และเสริมศักยภาพการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพและเข้มแข็งมากขึ้น มีมาตรการที่สำคัญ ทั้งมาตรการในเชิงป้องปราม เพื่อลดปัญหาร้องเรียน จะดูแลตั้งแต่การให้ความเห็นชอบแบบกรมธรรม์เพื่อส่งเสริมให้มีกรมธรรม์ที่ประชาชนสามารถเข้าใจได้ง่ายเพิ่มขึ้น มีการกำกับดูแลอัตราเบี้ยประกันภัยให้สมเหตุสมผล และถ้าพบว่าบริษัทประกันภัยกำลังหลอกหลวงลูกค้า หรือ ลูกค้าได้โดนหลอกลวงไปแล้ว ทาง คปภ. จะเข้ามาจัดการให้ทันที หากพบว่าบริษัทประกันภัยผิดจริง บริษัทประกันภัยจะโดนยึดใบอนุญาต

 

ปัญหาที่พบบ่อยมากที่สุด ที่ผู้บริโภคร้องเรียนให้ คปภ. เข้ามาช่วยเหลือ

  • จ่ายค่าเบี้ยผ่านคนกลาง ซึ่งเป็นการจ่ายเงินโดยผ่านคนกลางที่เป็นนายหน้าหรือตัวแทน แล้วมักจะไม่ได้รับเงินส่งให้กับบริษัทประกัน ซึ่งหนีหายไปพร้อมกับค่าเบี้ยแล้วไม่สามารถติดต่อได้อีกต่อไป ซึ่งพูดง่าย ๆ ก็คือ เชิดเงินหนีไปแล้วก็ว่าได้
  • ตัวแทนเสนอขายกรมธรรม์ไม่ตรงหรือบิดเบือนไปจากที่บริษัทประกันขออนุญาต
  • ถูกบริษัทประกันปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทน โดยอ้างว่าผู้เอาประกันปกปิดข้อเท็จจริงในใบคำขอ
  • บริษัทประกันไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทน หรือจ่ายไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
  • บริษัทประกันจ่ายค่าสินไหมทดแทนไม่ตรงตามในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด หรือตุกติกในการจ่าย มีปัญหาในการจ่ายต้องเลื่อนออกไปเรื่อย ๆ ผู้บริโภคจึงอาจไม่ได้รับเงิน หรือได้รับเงินช้า
  • โดนตัวแทน/นายหน้า หรือธนาคาร สร้างความเข้าใจผิดในเรื่องของการทำประกัน ว่าเป็นการฝากเงินดอกเบี้ยสูง โดยไม่ได้ระบุไว้ให้ทราบว่าเป็นประกันชีวิต / ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์หรือสิทธิ์ต่าง ๆ ของแบบประกัน ไม่ตรงกับข้อมูลความเป็นจริง หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ / การันตีผลประโยชน์บางอย่างที่ไม่สามารถการันตีได้ เช่น เงินปันผล

และยังมีปัญหาอีกมากมาย ที่ผู้ทำประกันหรือผู้เอาประกันรู้สึกว่าตนนั้นโดนเอารัดเอาเปรียบจากบริษัททำประกันภัยโดยมิชอบ

 

คปภ. เปิดให้ผู้บริโภคร้องเรียนผ่านหลายช่องทาง

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านประกันภัยอย่างทั่วถึง จึงได้ดำเนินการเพิ่มช่องทางการสอบถามข้อมูล/ร้องเรียนให้เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และมีหลากหลายช่องทางมากขึ้น

คปภ. infographic

หากรู้สึกกำลังเสียผลประโยชน์หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมเกี่ยวกับการทำประกัน ผู้บริโภคสามารถแจ้งร้องเรียนไปยัง คปภ. ตามช่องทางด้านบนนี้ตามสะดวกได้เลยค่ะ

 

แสดงความคิดเห็น