Recent News
สิ่งที่ควรทำ ก่อน-หลัง การซื้อสินค้าและบริการ เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาเมื่อโดนโกง

ในการซื้อสินค้าหรือบริการนั้น เป็นการแลกเปลี่ยนทางการค้าที่ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย แต่หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียผลประโยชน์จะถือว่าการแลกเปลี่ยนนั้นไม่เป็นธรรม ผู้บริโภคมีสิทธิที่ควรจะได้รับตามที่กฎหมายบัญญัติ และเพื่อป้องการถูกเอาเปรียบควรปฏิบัติตามข้อดังต่อไปนี้

 

สิ่งที่ควรทำก่อนที่จะซื้อสินค้าและบริการ

  1. ก่อนจะจ่ายเงินซื้อของควรตรวจสอบฉลากที่แสดงอยู่ว่า ราคา/ปริมาณ นั้นยุติธรรมหรือไม่
  2. หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้า และลักษณะตามจริงของสินค้าว่าเป็นอย่างไร ตรงตามกับที่ได้โฆษณาหรือไม่ ไม่ควรเชื่อโฆษณาเพียงอย่างเดียว
  3. ก่อนที่จะทำสัญญาซื้อขายทางกฎหมาย ควรตรวจสอบข้อความที่ระบุในสัญญาให้ชัดเจน สิทธิได้ระบุไว้ในสัญญาอย่างครบถ้วน เพื่อความแน่ใจควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญให้แน่ชัดเสียก่อน
  4. ในการตกลงซื้อขาย ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ต้องการให้มีผลบังคับ ควรทำเป็นหนังสือที่เป็นลายลักษณ์อักษร และลงลายมือชื่อผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้มีอำนาจในองค์กรธุรกิจด้วย

 

สิ่งที่ควรทำหลังซื้อสินค้าและบริการ

  1. ให้เก็บหลักฐานสินค้าต่าง ๆ ไว้ เช่น สินค้าที่ไม่ได้ตามมาตรฐานตามฉลากที่ระบุไว้ มีปริมาณและจำนวนไม่ครบถ้วน เป็นสินค้าที่สกปรกหรือเป็นพิษจากการใช้สินค้า
  2. เก็บหลักฐานการชำระเงิน ใบเสร็จ หรือเอกสารที่ทำสัญญาไว้
  3. หากโดนละเมิดสิทธิให้ดำเนินการร้องเรียนตามสิทธิของตน

 

แสดงความคิดเห็น