Recent News
พ.ร.บ.ข่าวกรองแห่งชาติ ล้วงข้อมูลทุกอย่างไม่ผิด ประกาศใช้เฝ้าระวังภัยคุกคามความมั่นคงปลอดภัย

ราชกิจจานุเบกษาแพร่ พ.ร.บ.ข่าวกรองแห่งชาติ ฉบับใหม่ 2562 ให้อำนาจมาตรา 6 ให้สามารถดำเนินการด้วยวิธีการใดๆ รวมทั้งอาจใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เครื่องโทรคมนาคม หรือเทคโนโลยีอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือเอกสารดังกล่าวได้ พร้อมกันนี้ให้ตั้งหน่วยงาน ศป.ข. ติดตาม ประเมิน และวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง และเฝ้าระวังภัยคุกคามความมั่นคงปลอดภัย ทั้งสถานการณ์ปกติ-ช่วงพระราชพิธีสำคัญ

โดยสำนักข่าวกรองแห่งชาติสามารถสั่งให้หน่วยงานของรัฐหรือบุคคลต้องนำส่งข้อมูลหรือเอกสารที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงแห่งชาติ ภายในระยะเวลาที่ผู้อำนวยการกำหนด หากไม่นำส่ง อาจให้สำนักข่าวกรองแห่งชาติรายงานต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา สั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องได้มาซึ่งข้อมูลหรือเอกสารอันเกี่ยวกับการข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรอง การข่าวกรองทางการสื่อสาร หรือการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ อาจดำเนินการด้วยวิธีการใดๆ

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้อำนวยการกำหนดโดยความเห็นชอบ ของนายกรัฐมนตรี โดยระเบียบดังกล่าวอย่างน้อยต้องกำหนดให้มีการบันทึกรายละเอียดขั้นตอน การดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เหตุผล ความจำเป็น วิธีการ บุคคลที่ได้รับผลกระทบหรืออาจได้รับผลกระทบ และระยะเวลาในการดำเนินการ รวมทั้งวิธีการป้องกัน แก้ไข และเยียวยาผลกระทบ ต่อบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้อง การดำเนินการตามมาตรานี้ หากได้กระทำตามหน้าที่และอำนาจโดยสุจริตตามสมควรแก่เหตุแล้ว และเป็นไปเพื่อประโยชน์ด้านความมั่นคงหรือการป้องกันภัยสาธารณะ ให้ถือว่าเป็น การกระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย

 

 

 

แสดงความคิดเห็น

1 thought on “พ.ร.บ.ข่าวกรองแห่งชาติ ล้วงข้อมูลทุกอย่างไม่ผิด ประกาศใช้เฝ้าระวังภัยคุกคามความมั่นคงปลอดภัย

Comments are closed.