Recent News
สถิติ 7 วันตรายสงกรานต์ ‘อุบัติเหตุสูงขึ้นทุกปี’

สถิติช่วงวันหยุดยาว 7 วันตรายไม่ได้ถูกจับตาเฉพาะช่วงปีใหม่สากลเท่านั้น แต่สำหรับช่วงวันหยุดยาวอย่างเทศกาลสงกรานต์แล้วก็ถูกจำตาไม่น้อยเช่นกัน

ข้อมูลสถิติจากศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน พบว่า ปี 2558 – 2560 ยอดอุบัติเหตุทั้งหมด มีเพิ่มสูงขึ้น แต่สถิติผู้เสียชีวิตลดลง โดยสาเหตุมาจาก เมาแล้วขับ ขับรถโดยประมาท ใช้ความเร็วเกินมาตรฐานกำหนด

สถิติ 7 วันตรายสงกรานต์ 'อุบัติเหตุสูงขึ้นทุกปี'

ขณะที่ปี 2561 ข้อมูลกจากศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 (11-17 เม.ย.) อุบัติเหตุเพิ่มขึ้นจากปี 2560 จากเดิม 3,690 ครั้ง เพิ่มขึ้นเป็น 3,724 ครั้ง และผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 28 ราย ซึ่งสาเหตุเหมือนกับปีก่อนๆ ก็คือ เมาแล้วขับ และใช้ความเร็วเกินมาตรฐานกำหนด

สถิติ 7 วันตรายสงกรานต์ 'อุบัติเหตุสูงขึ้นทุกปี'

อย่างไรก็ตามสำหรับมาตรการป้องกัน 7 วันอันตรายที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี โดยศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พันเอกหญิงทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้กำหนดมาตรการในการดำเนินการช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในทุกมิติ โดยขอให้หน่วยงานบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ในลักษณะยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Approach) เป็นแนวทางในการดำเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ประกอบด้วย 7 มาตรการ ดังนี้

  1. มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน มี 4 ด้านสำคัญ ได้แก่ ด้านการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง และต่อเนื่อง ด้านสังคมและชุมชน ด้านการสร้างการรับรู้และจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนและการดำเนินการด้านมาตรการองค์กรของหน่วยงานภาครัฐ
  2. มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม
  3. มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ
  4. มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ
  5. มาตรการความปลอดภัยทางน้ำ
  6. มาตรการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว
  7. มาตรการบริหารจัดการ

 

แสดงความคิดเห็น