Recent News
ติดอาวุธให้สรรพากร  ‘ฝาก-รับ-โอนเงิน’ ผ่านออนไลน์เตรียมเสียภาษี!

ประกาศใช้กฎหมายภาษีอีเพย์เมนต์ อย่างเป็นทางการแล้ว ลงในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคบใช้ 21 มี.ค.62 เพื่ออุดรอยรั่วภาษีผู้ค้าออนไลน์ โดยมีเป้าหมายให้ผู้ค้าเหล่านี้เสียภาษี ตามรายงานในประกาศ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/034/T_0023.PDF

โดยในกฎหมายระบุว่า หากมีการฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่ 3,000 ครั้งขึ้นไป และฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่ 400 ครั้ง ซึ่งมียอดของธุรกรรมฝากหรือรับโอนเงินรวมกันตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป หมายความว่าใน 1 ปี มีธุรกรรมทางการเงินฝาก โอน และรับปีละ 400 ครั้ง มูลค่าเกิน 2 ล้านบาทจะถือว่าเข้าข่ายที่สถาบันการเงินทั้งธนาคารและผู้บริการกระเป๋าเงินออนไลน์ต้องนำส่งข้อมูลมาที่กรมสรรพากร

กฎหมายฉบับนี้ไม่ได้มีผลต่อผู้ประกอบการเท่านั้น แต่มันยังส่งผลต่อผู้บริโภคหรือคนธรรมดาทั่วไปด้วย เพราะต้องรู้ข้อมูลบัญชีรายรับรายจ่ายว่ารายการใดบ้างที่ทำแล้วคือรายการอะไร

แสดงความคิดเห็น