Recent News
‘คดีมโนสาเร่’ เสียหายแค่ 1 บาท ศาลก็รับฟ้อง!

หลายคนอาจเคยได้ยินคำว่า ‘คดีมโนสาเร่’ มานาน หรือบางคนก็อาจเพิ่งจะเคยได้ยิน และคงสงสัยว่าคดีแบบนี้คืออะไร และทำไมแค่ 1 บาทก็ถือว่าเข้าเกณฑ์สามารถฟ้องร้องได้แล้ว

ความหมายของคดีมโนสาเร่ตามกฎหมายก็คือคดีไม่มีข้อยุ่งยาก

  1. คดีที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 300,000 บาท
  2. คดีฟ้องขับไล่บุคคลออกจากอสังหาริมทรัพย์ที่มีค่าเช่าหรืออาจให้เช่าได้ในขณะยื่นฟ้องไม่เกินเดือนละ 30,000 บาท

ทั้งสองข้อมาจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 189 ทำให้เป็นคดีแพ่ง ผู้เสียหายต้องทำการยื่นส่งฟ้องศาลเองหรือจ้างทนาย เนื่องจากไม่ใช่คดีอาญาทำให้ตำรวจไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งเสียหายแค่ 1 บาทก็ฟ้องศาลได้ ศาลรับฟ้อง แต่ปัญหาที่ตามมาก็คืออาจไม่คุ้มกับค่าจ้างทนายและไม่คุ้มค่าธรรมเนียมศาลซึ่งคิด 2% ของยอดมูลค่าหนี้

ขั้นตอนการฟ้องคดีมโนสาเร่ (ฟ้องด้วยตัวเอง)

  1. เตรียมหลักฐาน

1.1 บัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้านของโจทก์พร้อมสำเนา

1.2 หนังสือรับรองจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท (กรณีนิติบุคคลฟ้อง) พร้อมสำเนา

1.3 สำเนาทะเบียนบ้านของจำเลย พร้อมสำเนา

1.4 หนังสือรับรองจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท (ไม่เกิน 1 เดือน) กรณี นิติบุคคลถูกฟ้องเป็นจำเลย พร้อมสำเนา

1.5 หลักฐานในการดำเนินคดี

– คดีกู้ยืม/ค้ำประกัน ได้แก่ สัญญากู้/ค้ำประกัน

– คดีผิดสัญญา ได้แก่ สัญญาหรือบันทึกข้อตกลง

– คดีละเมิด ได้แก่ บันทึกประจำวันของเจ้าพนักงานตำรวจ

– คดีตั๋วเงิน ได้แก่ เช็คที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน

  1. ติดต่อนิติกรประจำศาล เพื่อบันทึกคำฟ้องด้วยวาจา
  2. ยื่นบันทึกคำฟ้องพร้อมเอกสารหลักฐาน ชำระเงินค่าธรรมเนียมต่อเจ้าหน้าที่งานรับฟ้องและกำหนดวันนัดกับเจ้าหน้าที่ศาล
  3. ศาลมีหมายเรียกจำเลยมาศาลเพื่อไกล่เกลี่ยโดยกำหนดวันนัดพิจารณา ประมาณ 30 วัน (จำเลยมีภูมิลำเนาในเขตศาล หรือ 45 วัน (กรณีจำเลยมีภูมิลำเนานอกเขตศาล) โดยโจทก์ต้องมาศาลในวันนัดทุกครั้ง
  4. กรณีโจทก์จำเลยมาศาลในวันนัด ศาลจะเรียกไกล่เกลี่ยก่อน หากไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จศาลจึงพิจารณาคดีต่อไป โดยโจทก์ต้องนำพยานเข้าสืบ

6.กรณีจำเลยไม่มาศาลในวันนัดพิจารณาศาลจะถือว่าจำเลยขาดนัดพิจารณาและหากจำเลยมิได้ยื่นคำให้การไว้ก่อนด้วยแล้ว ศาลจะถือว่าจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ โดยศาลจะออกคำบังคับให้จำเลยปฏิบัติตามคำพิพากษาภายใน 15 วัน โดยโจทก์ไม่ต้องขอ

  1. กรณีจำเลยไม่ปฏิบัติตามคำบังคับภายในกำหนด (15 วัน นับแต่วันได้รับคำบังคับหรือ 30 วันกรณีปิดหมาย) โจทก์จะขอ ให้ศาลออกหมายต้องบังคับคดีต่อไป
แสดงความคิดเห็น