Recent News
ใกล้ยื่นภาษีแล้วอยากรู้ไหมว่า ภาษีที่จ่ายไปแล้วไปอยู่ไหนบ้าง?

อยากรู้ไหมว่ารายได้ของรัฐบาลที่ส่วนใหญ่มาจากเงิน ‘ภาษีของประชาชน’ รวมทั้งภาษีที่รัฐฯ ได้มาจากแหล่งอื่นๆ มันถูกเอาไปใช้กับอะไรบ้าง?

ภาษีถูกจัดเก็บจาก?

 • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • ภาษีอากรอื่นๆ เช่น อากรสแตมเป์, ภาษีธุรกิจ, ภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ภาษีสินค้าเข้า-ออก เป็นต้น
 • ภาษีเงินได้นิติบุคคล
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ซึ่งเมื่อไปดูที่เว็บไซต์ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ก็จะพบว่า งบของปี 2562 นั้นมากจากไหนถูกแบ่งไปใช้กับอะไรบ้าง

ภาษีไปไหนต่อ? (หมายเหตุ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวม พ.ร.บ. เพิ่มเติม)

 1. การบริหารทั่วไปของรัฐ 666,300 ล้านบาท
 2. การเศรษฐกิจ 642,031 ล้านบาท
 3. การศึกษา 510,430 ล้านบาท
 4. สังคมสงเคราะห์ 369,943  ล้านบาท
 5. สาธารณสุข 311,319 ล้านบาท
 6. การป้องกันประเทศ 223,765 ล้านบาท
 7. การรักษาความสงบภายใน 191,221 ล้านบาท
 8. การเคหะและชุมชน 53,878 ล้านบาท
 9. การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 20,168 ล้านบาท
 10. การสิ่งแวดล้อม 10,945 ล้านบาท

ดร.ชัยรัตน์ เอี่ยมกุลวัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยทำวิจัยเกี่ยวกับภาษีออกมาว่า รายได้หลักของรัฐบาล ได้จากเงินภาษีมีมากที่สุดคิดเป็น ร้อยละ 87 ( ข้อ 1 – 6 ) และในบรรดาภาษีก็มีหลากหลายประเภท ดังนี้

รายได้รัฐบาลแบ่งตามแหล่งที่มา พ.ศ.2552
1) รายได้นิติบุคคล 27.5%
2) ภาษีสรรพสามิต 21.5%
3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 15.1%
4) ภาษีรายได้บุคคลธรรมดา 10.6%
5) ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 5.8%
6) ภาษีอื่นๆ 6.6%
7) รายได้อื่น ไม่ใช่ภาษี 13.0%

*รายได้อื่นๆ ที่ไม่ใช่ภาษีแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

 • รายได้จากการอุดหนุนและการให้ มาจากเงินบริจาคหรือเงินให้เปล่าของประชาชน ภาคเอกชน หรือรัฐบาลประเทศอื่น เช่น การบริจาคเงินให้โรงพยาบาล โรงเรียน หรือหน่วยงานรัฐ
 • รายได้จากการขายสิ่งของและบริการ เป็นรายได้ที่เกิดจากการบริหารงานของรัฐบาล เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาติ ค่าขายหรือเช่าทรัพย์สินของรัฐ ค่าขายของกลางที่ยึดมาจากคดีต่างๆ
 • รายได้จากการประกอบการรัฐวิสาหกิจ มาจากการที่รัฐบาลเข้าไปลงทุนในรัฐวิสาหกิจหรือบริษัทต่างๆ พอมีกำไรก็จะเอาเข้าคลังมาเป็นรายได้ของรัฐนั่นเอง
 • รายได้อื่นๆ เช่น ค่าปรับ สแตมป์อากร เงินคืนจากส่วนเหลือจ่ายปีก่อน ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม เป็นต้น

รายได้ทั้งหมดของรัฐที่ได้จากภาษีและไม่ใช่ภาษีจึงมีเป้าหมายเพื่อดูแลประเทศ ในด้านต่างๆ อาทิ จ่ายตลาดซื้อของกินของใช้ ลงทุนทําธุรกิจเพื่อความมั่งคั่ง ซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัย จ่ายค่ารักษาพยาบาล จ่ายค่าเล่าเรียนเพื่อสร้างอนาคต เลี้ยงรับรองเพื่อนบ้านเพื่อความสัมพันธ์อันดี ฯลฯ

ถ้าหากรัฐบาลไม่สามารถเก็บภาษีได้ตามเป้าก็สามารถหารายได้เพิ่มเติมได้เช่น การทำธุรกิจอย่าง การไฟฟ้า การประปา และรัฐวิสาหกิจต่างๆ เก็บค่าบริการในรูปของค่าธรรมเนียม เอาทรัพย์สินออกมาให้เอกชนทำประโยชน์ เช่น สัญญาสัมปทาน และขอกู้เงิน เช่น ออกพันธบัตรรัฐบาล

แสดงความคิดเห็น