Recent News
มพบ.แถลงการณ์ปี 61 ผู้บริโภคเผชิญวิกฤติ ร้องเรียนเรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพ-โฆษณาเกินจริง

นอกจากนี้ ยังพบการองเรียนรถโดยสาธารณะ ในจำนวนนี้รถตู้ถูกร้องเรียนมากสุด 313 ราย รองลงมารถทัวร์โดยสาร 217 ราย

มพบ.แถลงการณ์ปี 61 ผู้บริโภคเผชิญวิกฤติ  ร้องเรียนเรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพ-โฆษณาเกินจริง

เมื่อเจาะลึกลงไปในแต่ละหมวดจะพบว่า หมวดอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ (1,505 ราย) ปัญหาที่เจอก็คือเรื่องการโฆษณาเท็จหรือหลอกลวง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อาจก่อให้เกิดอันตรายและอาหารเสริม ผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียและสื่อหลัก โดยเฉพาะสื่อท้องถื่น อาทิ วิทยุชุมชน และเคเบิล TV ท้องถิ่น ที่มักโฆษณาลักษณะเกินจริง ทำให้ผู้บริโภคหลงเชื่อเป็นจำนวนมาก รวมทั้งมีบางกรณีที่ใช้ผลิตภัณฑ์แล้วพบว่าทำให้เกิดอันตราย เช่น ครีมทาผิวขาว ผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนัก เป็นต้น

ส่วนหมวดบริการสาธารณะ (930 ราย) ได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับการขนส่งทางบกมากที่สุด โดยมักเป็นเรื่องการชดเชยเยียวยาอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ และพฤติกรรมของพนักงานที่ไม่เหมาะสม เช่น พูดจาไม่สุดภาพ สูบบุหรี่ขณะขับรถ ขับรถวาดเสียว คุยโทรศัพท์ขณะขับรถโดยไม่ใช้สมอลล์ทอล์ก เป็นต้น โดยประเภทของรถที่ได้รับการร้องเรียนค่อนข้างมากมี 4 ประเภท คือ รถตู้โดยสาร 313 ราย รถทัวร์โดยสาร 217 ราย รถรับส่งนักเรียน 130 ราย และรถเมล์/รถโดยสารระหว่างจังหวัด 117 รายตามลำดับ

สำหรับ หมวดบริการสุขภาพและสาธารณสุข (705 ราย) นั้น ปัญหาส่วนใหญ่จะเป็นการปรึกษา เรื่องการย้าย/ สอบถามสิทธิ สิทธิประโยชน์ต่างๆ 600 ราย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคยังไม่รู้สิทธิต่างๆ ของตัวเองเท่าที่ควร และกลุ่มผู้บริโภคที่ประสบปัญหาด้านบริการสุขภาพและสาธารณสุข คือ ผู้ใช้สิทธิบัตรทอง เพราะนอกจากปัญหาการไม่รู้สิทธิแล้ว สิทธิบัตรทองยังเป็นกลุ่มที่มีการร้องเรียนในด้านต่างๆ เข้ามามากที่สุด เช่น ไม่ได้รับความสะดวกตามสมควร/ไม่ได้รับการปฏิบัติตามสิทธิ ได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล และถูกเรียกเก็บเงินจากการใช้สิทธิกองทุนฉุกเฉิน เป็นต้น ดังนั้นภาครัฐจึงควรเข้าไปให้คำแนะนำและให้ความรู้แก่ผู้บริโภคอย่างทั่วถึง รวมทั้งให้บริการแก่ทุกคนอย่างเท่าเทียม

แสดงความคิดเห็น