Recent News
ผู้บริโภคถูกละเมิดสิทธิ ควรทําอย่างไร

หากคุณกำลังโดนละเมิดสิทธิ ในฐานะผู้บริโภคสามารถร้องเรียนได้ 3 รูปแบบ!

“ผู้บริโภค” หมายถึง ผู้ซื้อหรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจ หรือผู้ซึ่งได้รับการเสนอหรือการชักชวนจากผู้ประกอบธุรกิจเพื่อให้ซื้อสินค้าหรือรับบริการ และหมายความรวมถึงผู้ใช้สินค้าหรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจโดยชอบ แม้มิได้เป็นผู้เสียค่าตอบแทนก็ตาม

เท่ากับว่าแค่คุณโดนเสนอขายสินค้าและบริการก็คือว่าเป็นผู้บริโภคแล้ว

ในฐานะผู้บริโภคทุกคนจะสามารถร้องเรียนได้ 3 ลักษณะ คือ

1. ร้องเรียนด้วยตนเอง สามารถเดินทางไปรองเรียนได้ที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สำหรับส่วนกลาง ร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 หรือโทรศัพท์ปรึกษาได้ที่หมายเลข 1166

ด้านส่วนภูมิภาค ร้องเรียนได้ที่ คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด (สำนักงานจังหวัดทุกจังหวัด) หรือคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำองค์การบริหารส่วนตำบล (องค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบล) หรือคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำเทศบาล (เทศบาลทุกเทศบาล) และศูนย์อำนวยความเป็นธรรมอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ)

2. ร้องเรียนทางอินเทอร์เน็ต ผ่านทางเว็บไซต์ www.ocpb.go.th หรือ E-mail address : [email protected] โดยส่งคำร้องเรียนทางอินเทอร์เน็ตโดยตรง หรือ Download แบบฟอร์มการร้องเรียนได้ที่เว็บไซต์ดังกล่าว

3. ร้องเรียนทางจดหมาย โดยขอรับแบบฟอร์มการร้องเรียนได้ 7-11 ทุกสาขา และหน่วยรับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.ตำบล)

โดยผู้บริโภคสามารถเขียนคำร้องเรียน พร้อมแนบสำเนาเอกสารหลักฐานการร้องเรียน ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชนหรือทะเบียนบ้านผู้ร้อง หนังสือจอง หรือสัญญาจองหรือสัญญาจะซื้อจะขาย รวมทั้งสำเนาเอกสารประกอบอื่นๆ เช่น เอกสารโฆษณา ภาพถ่าย ใบเสร็จรับเงิน หนังสือหรือจดหมายโต้ตอบระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจ ฯลฯ ส่งทางไปรษณีย์ (ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ)

 

แสดงความคิดเห็น