Recent News
ขึ้นแน่ 21 ม.ค. นี้ ขสมก.ขึ้นค่าตั๋วรถเมล์ 1.5-2 บาท

ยืนยัน องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เตรียมปรับขึ้นราคาค่าโดยสารรถเมล์ เริ่ม 21 มกราคมนี้

ประกาศตามมติที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางครั้งที่ 10/2561 ให้ ปรับปรุงอัตราค่าโดยสารรถประจำทางสาธารณะ หรือขึ้นค่ารถเมล์ ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2562 เป็นต้นไป


รถโดยสารธรรมดา (ครีม-แดง) ปรับขึ้น 1.50 บาท

 • เส้นทางปกติ เดิมราคา 6.50 บาท ปรับเป็น 8 บาท
 • รถกะสว่าง เดิมราคา 8 บาท ปรับเป็น 9.50 บาท
 • รถทางด่วน เดิมราคา 8.50 บาท ปรับเป็น 10 บาท

รถโดยสารธรรมดา (ครีม-น้ำเงิน) ปรับขึ้นระยะละ 2 บาท

 • จากเดิม 10-18 บาท ปรับเป็น 12-20 บาท
 • ในส่วนของรถทางด่วน อาจมีการเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก 2 บาท รวมค่าโดยสารเป็น 14-22 บาท

รถโดยสารปรับอากาศยูโรทู (สีส้ม) ปรับขึ้นระยะละ 2 บาท

 • จากเดิม 11-23 บาท ปรับเป็น 13-25 บาท
 • ในส่วนของรถทางด่วน อาจมีการเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก 2 บาท รวมค่าโดยสารเป็น 15-27 บาท

รถโดยสารปรับอากาศรุ่นใหม่ (สีฟ้า) จากเดิมที่ใช้เรทเดียวกับ ปรับอากาศยูโรทู (สีส้ม) 11-23 บาท ปรับขึ้นเป็นดังนี้

 • 4 กม. แรก – 15 บาท
 • ตั้งแต่ 4-16 กม. – 20 บาท
 • ตั้งแต่ 16 กม. ขึ้นไป – 25 บาท
 • ในส่วนของรถทางด่วน อาจมีการเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก 2 บาท รวมค่าโดยสารเป็น 17 / 22 / 27 บาท

ส่วนรถ Airport Bus ยังคงเก็บราคาเดิม 30 / 50 / 60 บาท

 • สาย A1 ท่าอากาศยานดอนเมือง-จตุจักร  30 บาทตลอดสาย
 • สาย A2 ท่าอากาศยานดอนเมือง-อนุสาวรีย์ชัยฯ 30 บาทตลอดสาย
 • สาย A3 ท่าอากาศยานดอนเมือง-สวนลุมพินี 50 บาทตลอดสาย
 • สาย A4 ท่าอากาศยานดอนเมือง-สนามหลวง 50 บาทตลอดสาย
 • สาย S1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-สนามหลวง 60 บาทตลอดสาย

หมายเหตุ ** ราคานี้ยังไม่ Final อาจมีการเปลี่ยนแปลง **

 

แสดงความคิดเห็น