Recent News
ปีหน้าเริ่มแล้ว! พ.ร.บ. แรงงานฉบับใหม่ เพิ่มสิทธิพิเศษลูกจ้าง

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผ่านกฎหมาย พ.ร.บ. แรงงานฉบับใหม่ หรือกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ และคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ก่อนเลือกตั้งในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยครอบคลุม 4 ประเด็นสำคัญ สำหรับสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างจะได้รับ ประกอบไปด้วย การเพิ่มค่าชดเชยเลิกจ้าง สิทธิลาคลอดบุตร สิทธิวันลากิจ และกรณีการเปลี่ยนตัวนายจ้าง อ่านเพิ่มเติมร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงานฉบับเต็มได้ที่ >> ร่าง

สรุปสาระสำคัญ

 1. มาตรา 2 บังคับใช้ทันทีในวันถัดไปหลังกฎหมายฉบับนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 2. มาตรา 70 นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุด และเงินอื่นๆ ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่เลิกจ้าง
 3. มาตรา 75 นายจ้างต้องจ่ายเงินไม่น้อยกว่า 75 % ของค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับ โดยต้องจ่ายก่อนหยุดกิจการ และภายใน 3 วันก่อนหยุดกิจการ หากมีการนายจ้างมีความจำเป็นต้องหยุดกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราว ซึ่งมิใช่เหตุสุดวิสัย
 4. มาตรา 14 กรณีเลิกจ้าง
 • หากทำงานมาครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปีได้ค่าชดเชย 30 วัน
 • หากทำงานครบ 1 ปีแต่ไม่ครบ 3 ปี ได้ค่าชดเชย 90 วัน
 • หากทำงานครบ 3 ปีแต่ไม่ครบ 6 ปีจะได้รับเงินชดเชย 180 วัน
 • หากทำงานครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี ได้รับเงินชดเชย 240 วัน
 • หากทำงานติดต่อกันจนครบ 10 ปีขึ้นไป (ไม่เกิน 20 ปี) จ่ายเงินชดเชยสูงสุด 300 วัน
 • หากทำงานติดต่อกันจนครบ 20 ปีขึ้นไป จ่ายเงินชดเชยสูงสุด 400 วัน
 1. มาตรา 34 และ 57/1 หากลากิจธุระจำเป็นสามารถลาได้ 3 วันทำงานต่อปี โดยได้รับค่าจ้างและต้องได้รับค่าจ้างเท่ากับวันทำงานปกติ
 2. มาตรา 41 และ 59 หากลูกจ้างหญิงตั้งครรภ์ลาก่อนคลอด หลังคลอดได้ 98 วัน จากเดิม 90 วัน และได้รับค่าจ้างเท่ากับวันทำงานปกติ แต่ไม่เกิน 45 วัน และไม่นับรวมวันหยุดที่มีในระหว่างวันลา
 3. มาตรา 53 ลูกจ้างต้องได้รับค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด หากทำงานในลักษณะ คุณภาพ และปริมาณเท่ากัน หรืองานที่เทียบแล้วมีค่าเท่าเทียมกัน (ตามมาตรา 70 การจ่ายจะเป็นไปตามที่ตกลงกันว่า จ่ายเป็นรายเดือน รายวัน รายชั่วโมงที่ไม่เกินรอบการจ่าย 1 เดือน ให้จ่ายเดือนละไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง) หากนายจ้างไม่จ่ายค่าตอบแทน ในบางอาชีพ ที่ทำงานเกินวลาปกติ ลูกจ้างจะต้องฟ้องขอ โดยของเดิมดอกเบี้ยให้ร้อยละ 5 ต่อปี แต่กฎหมายใหม่ให้ได้สูงสุดถึง 15 เปอร์เซ็นต์ต่อปี
 4. มาตรา 120 ย้ายสถานประกอบการ ต้องแจ้งลูกจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนย้าย หากนายจ้างไม่ปิดประกาศ ให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยพิเศษ เท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 30 วัน หากลูกจ้างไม่อยากตามไป ก็สามารถบอกเลิกสัญญาจ้างได้ และได้สิทธิชดเชยตาม 6 อัตรา

ในส่วนของกฎหมายฉบับเก่านั้นมีการใช้มาแล้วเกือบ 20 ปี ทำให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมให้ตอบโจทย์กับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปมากขึ้น

แสดงความคิดเห็น