Recent News
หน่วยงานการคุ้มครองผู้บริโภค

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค

เวลาที่ผู้บริโภคเดือดร้อนจะมีหน่วยงานที่คุ้มครองผู้บริโภคโดยตรงอยู่หลากหลายและกระจายตามประเภทของการบริโภคสินค้าและบริการ เช่น กรณีที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับอาหาร ยา หรือเครื่องสำอาง เป็นหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณาสุข ที่ต้องเข้ามาดูแล กรณีที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก็ เป็นหน้าที่ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ที่ต้องเข้ามาดูแล กรณีที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับเจ้าของธุรกิจจัดสรรที่ดิน อาคารชุด เป็นหน้าที่ของกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทยเข้ามาดูแล กรณีที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับคุณภาพหรือราคาสินค้าอุปโภค บริโภค เป็นหน้าที่ของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ที่ต้องเข้ามาดูแล หรือกรณีที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับการประกันภัยหรือประกันชีวิต เป็นหน้าที่ของกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ ที่ต้องเข้ามาดูแล

ปกติแล้วเวลาที่พวกเราเดือดร้อนก็มักจะดิ่งเข้า สคบ. กันท่าเดียวใช่ไหม? แต่ความจริงแล้วตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคมีกฎหมายเฉพาะที่ทำให้หน่วยงานต่างๆ ทำงานไม่ซับซ้อนหรือขัดกับอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานกันอยู่ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในด้านต่างๆ ตามตัวอย่างข้างต้น ซึ่งหากหน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ดำเนินการแก้ไขหรือดำเนิน การไม่ครบถ้วนตามขั้นตอนของกฎหมาย ผู้เดือดร้อนสามารถร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อให้สั่งการแก้ไขแทนได้ เพราะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นหน่วยงานคุ้มครองด้านการ บริโภคสินค้าและบริการทั่วไป นอกเหนือจากการทำงานของหน่วยงานอื่นๆ

 

ปัญหาอะไรควรร้องเรียนที่ไหน?

ปัญหา

ผลิตภัณฑ์อาหาร ยา เครื่องสำอางค์ เครื่องมือแพทย์ วัตถุเสพติด วัตถุมีพิษ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา http://www.fda.moph.go.th

ปัญหา

ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านการรักษาพยาบาลหรือบริการของแพทย์

สำนักงานแพทย์สภา http://www.tmc.or.th

บริการสถานพยาบาลเอกชน (คลีนิกลดความอ้วน โพลีคลีนิก โรงพยาบาลเอกชน)

กองประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข http://mr-dhss.moph.go.th/home/

ปัญหา

ราคาสินค้า การกักตุนสินค้า ไม่ติดป้ายราคา มาตราชั่ง ตวง วัด คุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น

กรมการค้าภายใน  http://www.dit.go.th

ปัญหา

อีคอมเมิร์ซ พาณิชอิเล็กทรอนิกส์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า http://www.dbd.go.th

ปัญหา

การประกันภัยประเภทต่างๆ

กรมการประกันภัย  http://www.doi.go.th

ปัญหา

คุณภาพและมาตราฐานของผลิตภัณฑ์

สำนักงานมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม http://www.tisi.go.th

ปัญหา

สอบถาม ร้องเรียน การอนุญาตจัดสรรที่ดิน

กองควบคุมธุรกิจที่ดิน กรมที่ดิน http://www.dol.moi.go.th

ปัญหา

คดีด้านเศรษฐกิจ

กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี http://www.ecotecpolice.com/

ปัญหา

ด้านการท่องเที่ยว

สำนักงานตำรวจท่องเที่ยว http://home.touristpolice.net/

ปัญหา

ด้านการขนส่งมวลชน

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ขนส่งมวลชน กรุงเทพฯ http://www.bmta.co.th/

กระทรวงคมนาคม http://portal.mot.go.th/

ปัญหา

ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านการปกครอง

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย http://www.dopa.go.th

ข้อมูลการติดต่อ

กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา0-2143-9770
– ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์0-2143-0401-04
– ฝ่ายควบคุม0-2143-0398-0400
กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก0-2143-9768
– ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์0-2143-0391-93
– ฝ่ายควบคุม0-2143-0387-89
กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา0-2143-9767
– ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์0-2143-0380-82
– ฝ่ายควบคุม0-2143-0377-78
กองกฎหมายและคดี0-2143-9762-63
– ส่วนกฎหมาย0-2143-0363, 0-2143-0354
– ส่วนคดี0-2143-0359-61
– ส่วนบังคับคดี0-2143-0359-61
กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง0-2141-3420-22

 

การบริการให้คำปรึกษาแก่ผู้บริโภค

กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา 0-2629-7037-9

กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก 0-2629-7052-5

กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา 0-2629-7065-8

กองนิติการ  (ฝ่ายกฎหมาย) 0-2629-8259-60

หรือสายด่วน  1166

แสดงความคิดเห็น